Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)


Nakupovanie výrobkov a tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť spotrebitelia a podnikatelia - fyzické aj právnické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka a kúpna zmluva

1. Kupujúci objednáva výrobky a tovar od predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.unikol.sk   písomnou formou cez e-shop, alebo e-mailom na eshop@unikol.sk.

Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Vykonaná objednávka cez e-shop sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku t. j. kúpna zmluva.

K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej  zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi kupujúcim a  predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; podnikateľ- fyzická a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

I. Dodacia lehota

1. Dodacia lehota je pre rôzne druhy tovarov rôzna. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

II. Cena za tovar, platobné podmienky a prepravné

1.  Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Ceny sú uvedené s DPH.

2.  Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.  Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierku.

4.  Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a)vlastnou dopravou,
b) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka dopravných spoločnosti, ktorých služby využívame a nezávisí od vzdialenosti, ale od hmotnosti tovaru,
c) cez Slovenskú poštu.

5.  Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemui pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

 

III. Preberanie tovaru a prevod vlastníckeho práva

1.  Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.  Pri preberaní tovaru je kupujúco povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci  je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

3.  Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovary a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4.  Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za výrobky, tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

5.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

IV. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku

1.  Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou e-mailom na eshop@unikol.sk.

2.  Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt od spotrebiteľa sa neprijíma a vracia späť.

3.  Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.  Spotrebiteľ  nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu,ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5.  V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 5% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
     a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
     b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru,
     c) vystavená cena tovaru bola chybná.

V. Záruka, servis a reklamácia

1.  Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru.

2.  Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť na prevádzku predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení  tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3.  Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.  V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky - 0902/737 911 - oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

VI. Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: tiutul, meno, priezvisko, názov spoločnosti, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH. Poskytnuté osobé údaje sa spracúvajú za účelom vybavenia objednávky.

4. Deti do 16 rokov

Ak sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. a), v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.

Pri dieťati mladšom ako 16 rokov, spracovanie osobných údajov bude zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

Súhlasom s obchodnými podmienkami v eshope unikol.sk  súhlasím, že spĺňam všetky podmienky stanovené eshopom unikol.sk, mám viac ako 16 rokov, alebo nakupujem so súhlasom oprávnenej osoby a súhlasím so spracovaním osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné spracovanie a vybavenie vašej objednávky. 

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov - zasielanie informácie o novinkách, zľavách, cenových akciách a špeciálnych ponukách

Záujemca o zasielanie obchodných oznámen zaškrtnutím políčka, ktorým prejavil záujem o zaslanie obchodných oznámení newsletrov a uvedením svojho mena, adresy, e-mailovej adresy, poprípade telefónneho čísla, súhlasí so spracúvaním osobných údajov a s ich ďalej uvedeným použitím.

Predávajúci bude spracúvať všetky jemu uvedené údaje a to predovšetkým: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa.

Vyššie uvedené údaje budú spracúvané za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznámení („Súhlas pre marketingové účely“), a to po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, pokiaľ túto dobu nepredĺžite. zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom ukončiť/odhlásiť a Vaše uvedené údaje budú z databázy odstránené, a to napríklad zaslaním listu, e-mailu na e-mailovú adresu eshop@unikol.sk, prostredníctvom sms - 0902/737 911, alebo iným vhodným spôsobom. Obchodné oznámenia môžu byť zasielané ohľadom akéhokoľvek predmetu obchodnej činnosti predávajúceho.

Súhlas pre marketingové účely zahŕňa predovšetkým súhlas so: zasielaním všeobecných obchodných oznámení, zasielaním užívateľsky prispôsobených obchodných oznámení/cielená reklama, zasielaním informácii o súťažiach (spotrebiteľských), zasielaním otázok o spokojnosti a hodnotení predávajúceho, nákupu alebo tovarov, zasielaním iných oznámení, otázok alebo žiadostí súvisiacimi so skvalitnením, kontrolou poskytovaných služieb alebo predaja tovaru a prieskumu mienky kupujúceho ako zákazníkovi - vždy vo vzťahu k tovaru/službám predávajúceho.

Predávajúci bude osobné údaje spracúvať vždy v súlade s platnými právnymi predpismi.

V prípade, že má záujemca akékoľvek otázky, komentáre alebo obavy, týkajúce sa spracúvania osobných údajov, môže predávajúceho kedykoľvek kontaktovať- 0902/737 911 resp. eshop@unikol.sk.

 Záujemca má v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov právo:

  • požadovať od predávajúceho informáciu, aké osobné údaje sú spracúvané,
  • vyžiadať si od predávajúceho prístup k osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenia spracovania,
  • požadovať od predávajúceho výmaz osobných údajov,
  • na prenositeľnosť údajov k inému subjektu,
  • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
  • vzniesť námietku u predávajúceho ohľadom spracúvania jeho osobných údajov,
  • podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/
  • na súdnu ochranu, pokiaľ namietate, že vaše práva boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi.

 6. Dozorný orgán k predpisom o ochrane osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1.  Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.  Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.  Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 25.05.2018.


© 2008 Unikol - všetky práva vyhradené, webdesign by monoskop, CMS WebCreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin